دسته‌بندی محصولات

طرح بوستان فرش تندیس کاشان

700 شانه با تراکم 2550
هشت رنگ

فرش تندیس کاشان: طرح ماهرو

700 شانه با تراکم 2550
ده رنگ

طرح شبنم - فرش تندیس کاشان

700 شانه با تراکم 2550
ده رنگ هایبالک

700 شانه با تراکم 2550
عرض 4 متر

فرش تندیس کاشان: طرح صدف رنگ فیلی

700 شانه با تراکم 2550
وینتیج