واحدهای شرکت

واحد رنگرزی

واحد ریسندگی

واحد بافندگی

واحد طراحی